کتاب فلسفه برای معماران، نوشته ی برانکو میتروویچ و ترجمه ی احسان حنیف در سال 1396 توسط انتشارات فکر نو برای اولین بار چاپ شده است.

آنگونه که در آغاز کتاب ذکر می شود این کتاب سعی دارد تا اطلاعات اولیه مربوط به بحث ها و مشکلات متون فلسفی را فراهم آورده و به معماران و دانشجویان درباره مشکلات فلسفی ای که با آن روبرو می شوند آگاهی ببخشند.

این کتاب کتابی تخصصی در حوزه فلسفه نیست بلکه فقط مواضع فلسفی ای که، امروزه یک معمار یا دانشجو با آن ها روبرو می شود و مواضعی که در جامعه امروز معماری معاصر ما به نظر می آیند که موثر و ارزشمند باشند بررسی شده اند.

کتاب در نه فصل تالیف شده است که با افلاطون و فلسفه در یونان باستان آغاز می شود و باارسطو ادامه می یابد، سپس به مدرنیته می پردازد  و در پی آن نظریات امانوئل کانت را بررسی می کند. فصل پنجم نوبت به رمانتیسیسم، تاریخ گرایی و نظریات هگل و مارکس می رسد و فصل بعد آن با هایدگر، هوسرل و مبحث پدیدارشناسی ادامه می یابد. فصل هفتم، نیچه، سوسور، دریدا، فوکو و دلوز بررسی می شوند و فصل هشتم که فلسفه ی تحلیلی نامیده شده به رفتارگرایی و زیبایی شناسی تحلیلی می پردازد و کتاب در آخر با جمع بندی کوتاهی در فصل نه به پایان می رسد.

هدف کتاب گسترده سازی و آشنایی معماران و دانشجویان، با فلاسفه و نظریات آنان بوده تا با شناخت فلاسفه و نظریات آنها، امکان مورد پرسش قرار دادن نظریات معماران و نظریه پردازان را داشته باشند و این مهم میسر نیست مگر با گسترش فرهنگ فلسفه در جامعه معماران.